Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την έκδοση εντύπου των μελών ΚΑΠΗ Δήμου Γαλατσίου

08-03-2019 Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος Αρ. Πρωτ.: 624 Ημ/νία Πρωτ.: 8/3/2019 Εποπ. Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ:   «Υποβολή προσφοράς για την έκδοση εντύπου των μελών ΚΑΠΗ Δήμου Γαλατσίου με τίτλο: ΄Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΜΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ΄ έτους 2019»

   To Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου» ενδιαφέρεται να αναθέσει την έκδοση εντύπου των μελών ΚΑΠΗ Δήμου Γαλατσίου με τίτλο: ΄Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΜΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ΄. Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ.: 73/2019 και με αριθμό πρωτ.: 593-06/03/2019 (ΑΔΑ: 65ΒΛΟΛΙ5-ΛΥΓ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1/2019.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά του σε σφραγισμένο φάκελο στο εξωτερικό του οποίου  θα αναγράφεται:  α) την επωνυμία επιχείρησης  και  β) η ένδειξη:  « Προσφορά για την έκδοση εντύπου των μελών ΚΑΠΗ Δήμου Γαλατσίου με τίτλο: ΄Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΜΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ΄ έτους 2019»» στο πρωτόκολλο του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου» (Ιπποκράτους & Αρχιμήδους 2, 1όροφος, Τ.Κ. 11146, Γαλάτσι) μέχρι την Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019, και ώρα 13:00 μ.μ.

Ενδεικτικός προϋπολογισμός:

Σύνολο: 1.116,00  € συμπ. Φ.Π.Α

Συνημμένα

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΤΥΠΟΥ

 

Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr