Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών πληροφορικής έως τις 12 Απριλίου 2021

05-04-2021 Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος Αρ. Πρωτ.: 8015 Ημ/νία Πρωτ.: 5/4/2021 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σας ενημερώνουμε βάσει του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, ότι ο Δήμος Γαλατσίου με το υπ’αριθμ.6686/17.03.2021 πρωτογενές αίτημα και την από 17.03.2021 Μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής) προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση των κάτωθι:

ΟΜΑΔΑ Α΄: Προμήθεια φορητού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Laptop) (8 τεμάχια) ενδεικτικού προϋπολογισμού 16.368 €.

ΟΜΑΔΑ Β΄: Προμήθεια κάμερας ιστού Υπολογιστή (12 τεμάχια) ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.785,60 €.

ΟΜΑΔΑ Γ’: Προμήθεια Ηχείων Υπολογιστή σετ (Περιφερειακός εξοπλισμός)(3 τεμάχια) ενδεικτικού προϋπολογισμού 59,52 €.

ΟΜΑΔΑ Δ’: Προμήθεια μικροφώνου (1 τεμάχιο) ενδεικτικού προϋπολογισμού 49,60 €.

ΟΜΑΔΑ Ε’: Προμήθεια ακουστικών κεφαλής (12 τεμάχια) ενδεικτικού προϋπολογισμού 446,40 €.

ΟΜΑΔΑ ΣΤ’: Προμήθεια εξοπλισμού τηλεδιάσκεψης (1 τεμάχιο) ενδεικτικού προϋπολογισμού 620 €.

Οι προσφορές μπορεί να δοθούν και ανά ομάδα.

Στους ανωτέρω ενδεικτικούς προϋπολογισμούς περιλαμβάνεται ο αναλογών Φ.Π.Α.

Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλούμε να μας καταθέσετε σχετική προσφορά (οικονομική & τεχνική σύμφωνα με την από 17.03.2021 Μελέτη από το Τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής) για την ανάθεση στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, έως και την Δευτέρα 12 Απριλίου 2021 (12.04.2021) από την παραλαβή της πρόσκλησης ενδιαφέροντος.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την οικονομική προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του).
Διευκρίνηση ως προς το απόσπασμα ποινικού μητρώου
Ως προς την προσκόμιση αποσπάσματος ποινικού μητρώου ισχύουν τα ακόλουθα (άρθρο 73 παρ. 1 Ν. 4412/2016):

Η υποχρέωση αποκλεισμού του προσφέροντα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω προσφέροντα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

  1. Υπεύθυνη Δήλωση (μόνο στην περίπτωση που δεν είναι ήδη διαθέσιμο το ποινικό μητρώο) στην οποία να δηλώνει ότι «δεν υφίστανται στο πρόσωπό μου λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα». Mε γνήσιο υπογραφής ή ψηφιακά υπογεγραμμένη στο www.gov.gr.
  2. Φορολογική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 Ν. 4412/2016) (η οποία να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της).
  3. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνει σε ποιους ασφαλιστικούς φορείς οφείλει να καταβάλει εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, οι οποίες καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσης πρόσκλησης). Mε γνήσιο υπογραφής ή ψηφιακά υπογεγραμμένη στο www.gov.gr.
  4. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν. 4412/2016) (η οποία να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της).
  5. Κωδικοποιημένο καταστατικό με όλες τις τελευταίες τροποποιήσεις (σε περίπτωση εταιρίας).
  6. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως την από 17.03.2021 μελέτη από το Τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Mε γνήσιο υπογραφής ή ψηφιακά υπογεγραμμένη στο www.gov.gr.
  7. Και όποιο άλλο έγγραφο ή υπεύθυνη δήλωση (Mε γνήσιο υπογραφής ή ψηφιακά υπογεγραμμένη στο www.gov.gr) ζητείτε από την από 17.03.2021 μελέτη από το Τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Meleti pliroforikh

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr