Πρόσκληση ενδιαφέροντος απευθείας ανάθεσης προμήθειας καλαθιών δαπέδου

30-08-2019 Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος Αρ. Πρωτ.: 24556 Ημ/νία Πρωτ.: 30/8/2019 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Σας ενημερώνουμε βάσει του άρθρου 118 & 120 του Ν.4412/2016, ότι ο Δήμος Γαλατσίου με τo υπ’αριθμ.17329/14.06.2019 πρωτογενές αίτημα και την υπ’αριθ.11/2019 Μελέτη της «Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής» (Τμήμα Καθαριότητας & Ανακύκλωσης) προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση προμήθειας καλαθιών δαπέδου χωρητικότητας τουλάχιστον 60 Λίτρων (12 τεμάχια) ενδεικτικού προϋπολογισμού χιλίων εννιακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (1.993,92 €).

Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλούμε να μας καταθέσετε σε κλειστό φάκελο:

  1. σχετική προσφορά (οικονομική & τεχνική σύμφωνα με την υπ’αριθμ.11/2019 μελέτη από το «Τμήμα Καθαριότητας & Ανακύκλωσης») και
  2. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως την υπ’αριθμ.11/2019 μελέτη από το «Τμήμα Καθαριότητας & Ανακύκλωσης» σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Με γνήσιο υπογραφής.

για την ανάθεση στο «Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας», έως και την Δευτέρα 09 Σεπτεμβρίου 2019 (09.09.2019).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

ΜΕΤ. ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡ 1100 & 660 LT 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΛΑΘΙΩΝ

Πρόσκληση απευθείας ανάθεσης
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr