Πρόσκληση ενδιαφέροντος για ανάθεση εργασίας περιοδικού ελέγχου, συντήρησης και αναγόμωσης των πυροσβεστήρων των Δημοτικών κτιρίων

17-09-2021 Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος Αρ. Πρωτ.: 24486 Ημ/νία Πρωτ.: 17/9/2021 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται βάσει του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 να αναθέσει την εργασία περιοδικού ελέγχου, συντήρησης και αναγόμωσης των πυροσβεστήρων των Δημοτικών κτιρίων σύμφωνα με το υπ’αριθ.Πρωτ.21247/06.08.2021 (ΑΔΑΜ 21REQ009203025) Πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Η/Μ Μελετών και Έργων) και την υπ’αριθ.15/2021 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Η/Μ Μελετών), ενδεικτικού προϋπολογισμού δύο χιλιάδων πενήντα πέντε ευρώ και τριάντα λεπτών (2.055,30 €).

Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλούμε να μας καταθέσετε σχετική έγγραφη προσφορά (Οικονομική προσφορά) με σφραγίδα και υπογραφή και όποιο άλλο έγγραφο ή υπεύθυνη δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή ψηφιακά υπογεγραμμένη στο www.gov.gr) ζητείτε από την υπ’αριθ.15/2021 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Η/Μ Μελετών) για την ανάθεση, στο «Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας» έως και την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2021 (29.09.2021).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ_ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr