Πρόσκληση ενδιαφέροντος για ανάθεση σε Ιατρό  Νευρολόγο την υπηρεσία που αφορά πρόγραμμα νευρολογικής παρακολούθησης μελών συμβουλευτικού σταθμού άνοιας

27-04-2023 Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος Αρ. Πρωτ.: 13995 Ημ/νία Πρωτ.: 26/4/2023 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται βάσει του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 να αναθέσει σε Ιατρό  Νευρολόγο την υπηρεσία που αφορά πρόγραμμα νευρολογικής παρακολούθησης μελών συμβουλευτικού σταθμού άνοιας, ενδεικτικού προϋπολογισμού δύο χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (2.400 €). Για την ανωτέρω δαπάνη έχει συνταχθεί το υπ΄αριθ.10947/24.03.2023 (ΑΔΑΜ 23REQ012423359) Πρωτογενές αίτημα και η υπ’αριθμ.4/2023 συνημμένη Μελέτη της «Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας» (Τμήμα Υγείας).

Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλούμε να μας καταθέσετε:

  1. Σχετική έγγραφη οικονομική προσφορά έως και την Τετάρτη 3η Μαΐου 2023 (03.05.2023) και ώρα 15.00.
  2. Τίτλο Σπουδών (Πτυχίο) ή ισότιμο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής και Ιατρικής ειδικότητας.
  3. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
  4. Αποδεικτικό εγγραφής σε Ιατρικό Σύλλογο.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΚΗΜΔΗΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr