Πρόσκληση ενδιαφέροντος για ανάθεση της προμήθειας φακέλων αλληλογραφίας και βιβλιοδεσιών

28-05-2019 Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος Αρ. Πρωτ.: 15576 Ημ/νία Πρωτ.: 28/5/2019 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται βάσει του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 να αναθέσει την προμήθεια φακέλων αλληλογραφίας και βιβλιοδεσίες ενδεικτικού προϋπολογισμού πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ενός ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτών (5.401,44 €).

Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλούμε να μας καταθέσετε σχετική προσφορά (οικονομική) για την ανάθεση στο «Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας», έως και Τετάρτη 05 Ιουνίου 2019 (05.06.2019).

Οι οικονομικές προσφορές μπορούν να δοθούν και ανά ομάδες (για το σύνολο όμως των ειδών της κάθε ομάδας):

Ομάδα Α΄- Προμήθεια φακέλων αλληλογραφίας, ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.135,84 €

Ομάδα Β΄- Υπηρεσία βιβλιοδεσιών, ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.232 €

Ομάδα Γ΄- Διάφορα έντυπα, ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.033,60 €.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την οικονομική προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

  1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.
Διευκρίνηση ως προς το απόσπασμα ποινικού μητρώου
Ως προς την προσκόμιση αποσπάσματος ποινικού μητρώου ισχύουν τα ακόλουθα (άρθρο 73 παρ. 1 Ν. 4412/2016):

Η υποχρέωση αποκλεισμού του προσφέροντα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω προσφέροντα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

  1. Φορολογική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 Ν. 4412/2016).
  2. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).
  3. Καταστατικό σε περίπτωση εταιρειών.
  4. Τεχνική προσφορά (Υπεύθυνη δήλωση περί αποδοχής της από 10.05.2019 τεχνικής περιγραφής).

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΤΥΠΑ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Προμήθεια φακέλων
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr