Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών για την πιστοποίηση ανυψωτικών μηχανημάτων έργων και οχημάτων του Δήμου για το 2019

23-07-2019 Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος Αρ. Πρωτ.: 21200 Ημ/νία Πρωτ.: 23/7/2019 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει με τη διαδικασία του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, την παροχή υπηρεσιών για την πιστοποίηση ανυψωτικών μηχανημάτων έργων και οχημάτων του για το 2019, ενδεικτικού προϋπολογισμού διακοσίων ενενήντα επτά ευρώ και εξήντα λεπτών (297,60 €), σύμφωνα με το υπ’ αριθ. Πρωτ. 20498/15.07.2019 Πρωτογενές αίτημα και την υπ’αριθ.19/2019 Μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής (Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων).

Ύστερα από τα παραπάνω, για την ανάθεση των ανωτέρω υπηρεσιών, παρακαλούμε να καταθέσετε στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου έως και Τετάρτη 31 Ιουλίου 2019 (31.07.2019):

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεστε πλήρως και ανεπιφύλακτα την υπ’ αριθ. 19/2019 Μελέτη &
  2. Οικονομική προσφορά.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ

πρόσκληση
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr