Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών μηχανογράφησης (μελανιών & τόνερς) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του

25-06-2020 Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος Αρ. Πρωτ.: 12927 Ημ/νία Πρωτ.: 25/6/2020 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει, με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, την προμήθεια αναλώσιμων υλικών μηχανογράφησης (μελανιών & τόνερς) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού εννέα χιλιάδων οκτακοσίων τριών ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (9.803,44 €) (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.).
Κριτήριο για την ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής για το σύνολο των ειδών αυτής. Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλούμε να μας καταθέσετε σχετική οικονομική προσφορά στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας (Πρωτόκολλο), έως και την Τετάρτη 08 Ιουλίου 2020 (08.07.2020) και ώρα 15:00.
Προς απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά
σας, να μας αποστείλετε και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του).

Διευκρίνηση ως προς το απόσπασμα ποινικού μητρώου Ως προς την προσκόμιση αποσπάσματος ποινικού μητρώου ισχύουν τα ακόλουθα (άρθρο 73 παρ. 1 Ν. 4412/2016): Η υποχρέωση αποκλεισμού του προσφέροντα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω προσφέροντα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής) (μόνο στην περίπτωση που δεν είναι ήδη διαθέσιμο το ποινικό μητρώο) στην οποία να δηλώνει ότι «δεν υφίστανται στο πρόσωπό μου λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.». Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι για το παραπάνω πιστοποιητικό ποινικού μητρώου οφείλετε να υποβάλετε αίτηση προς έκδοσή του πριν την υπογραφή από σας της ανωτέρω Υπεύθυνης Δήλωσης και να μας το καταθέσετε όταν εκδοθεί (το πιστοποιητικό) ώστε να προχωρήσουμε στην υπογραφή της σύμβασης.

3. Φορολογική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 Ν. 4412/2016) (η οποία να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της).

4. Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής) στην οποία να δηλώνει σε ποιους ασφαλιστικούς φορείς οφείλει να καταβάλει εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, οι οποίες καλύπτουν τόσο την
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσης πρόσκλησης).

5. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν. 4412/2016) (η οποία να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της).

6. Κωδικοποιημένο καταστατικό με όλες τις τελευταίες τροποποιήσεις (σε περίπτωση εταιρίας).

7. Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής) ότι θα αντικαταστήσει εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από τη σχετική ειδοποίηση της αρμόδιας Υπηρεσίας, χωρίς καμία επιπρόσθετη επιβάρυνση του Δήμου, οποιοδήποτε από τα παραδοτέα αναλώσιμα εμφανίζει ελαττώματα ή ανωμαλία που οφείλεται σε κακή ποιότητα ή κακή συναρμολόγηση ή έχει ημερομηνία λήξης της χρήσης τους συντομότερη του ενός (1) έτους από την ημερομηνία παράδοσής τους.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΤΕΛΙΚΟ_ΚΗΜΔΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr