Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υλοποίηση σεμιναρίου Πρώτων Βοηθειών

01-10-2019 Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος Αρ. Πρωτ.: 27550 Ημ/νία Πρωτ.: 1/10/2019 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας του Δήμου µας ενδιαφέρεται βάσει του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 να αναθέσει την υπηρεσία που αφορά σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών µε
στόχο τη δημιουργία μιας ομάδας εθελοντών, που θα παρέχουν πρώτες βοήθειες, εφόσον χρειαστεί, στις δράσεις και διοργανώσεις του Δήμου, συνεπικουρώντας το έργο των ειδικών στην παροχή πρώτων βοηθειών. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί για έως τριάντα (30) πολίτες του Δήμου, ενδεικτικού προϋπολογισμού εννιακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ (975 €) συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων. Για την ανωτέρω δαπάνη έχει συνταχθεί η υπ’αριθ.21/2019
Τεχνική έκθεση – Μελέτη από το «Τμήμα Υγείας και Υγιεινής».
Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλούμε να µας καταθέσετε σχετική προσφορά (οικονομική) για
την ανάθεση στο «Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας» έως και την Δευτέρα 07 Οκτωβρίου 2019 (07.10.2019).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

21-ΜΕΛΕΤΗ Α ΒΟΗΘΕΙΕΣ 2019 (1)

Πρόσκληση ενδιαφέροντος
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr