Πρόσκληση ενδιαφέροντος συντήρησης ανελκυστήρα του Δημαρχιακού Καταστήματος

11-08-2020 Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος Αρ. Πρωτ.: 16709 Ημ/νία Πρωτ.: 10/8/2020 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει, με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, την υπηρεσία «Συντήρησης Ανελκυστήρα» του Δημαρχιακού Καταστήματος, ενδεικτικού προϋπολογισμού έντεκα χιλιάδων εξακοσίων έξη ευρώ και σαράντα λεπτών (11.606,40 €), σύμφωνα με το υπ’αριθ.Πρωτ.16322/04.08.2020 Πρωτογενές αίτημα και τη σχετική υπ’αριθ.28/2020 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Η/Μ Μελετών & Έργων).

Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλούμε να μας καταθέσετε σχετική έγγραφη οικονομική & τεχνική προσφορά (σύμφωνα με όσα ζητούνται από τη σχετική υπ’ αριθ. 28/2020 Μελέτη) για την ανωτέρω διαδικασία ανάθεσης στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας (Πρωτόκολλο) έως και την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2020 (09.09.2020) ώρα 15.00.

Προς απόδειξη της μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, σας ενημερώνουμε ότι πριν την ανάθεση πρέπει να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του).
Διευκρίνηση ως προς το απόσπασμα ποινικού μητρώου
Ως προς την προσκόμιση αποσπάσματος ποινικού μητρώου ισχύουν τα ακόλουθα (άρθρο 73 παρ. 1 Ν. 4412/2016):

Η υποχρέωση αποκλεισμού του προσφέροντα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω προσφέροντα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

  1. Υπεύθυνη Δήλωση (μόνο στην περίπτωση που δεν είναι ήδη διαθέσιμο το ποινικό μητρώο) στην οποία να δηλώνει ότι «δεν υφίστανται στο πρόσωπό μου λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.». Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι για το παραπάνω πιστοποιητικό ποινικού μητρώου οφείλετε να υποβάλετε αίτηση προς έκδοσή του πριν την υπογραφή από σας της ανωτέρω Υπεύθυνης Δήλωσης και να μας το καταθέσετε όταν εκδοθεί (το πιστοποιητικό) ώστε να προχωρήσουμε στην υπογραφή της σύμβασης. Με γνήσιο υπογραφής.
  2. Φορολογική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 Ν. 4412/2016) (η οποία να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της).
  3. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνεται σε ποιους ασφαλιστικούς φορείς οφείλει να καταβάλει εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, οι οποίες καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσης πρόσκλησης και να είναι θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος).
  4. Ασφαλιστικές ενημερότητες (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν. 4412/2016) (οι οποίες να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους).
  5. Κωδικοποιημένο καταστατικό με όλες τις τελευταίες τροποποιήσεις (σε περίπτωση εταιρίας).
  6. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως την υπ’αριθ.28/2020 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Η/Μ Μελετών & Έργων) καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος).
  7. Όποιο άλλο έγγραφο ή υπεύθυνη δήλωση (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος) ζητείται από την υπ’αριθ.28/2020 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Η/Μ Μελετών & Έργων).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ (1)

Προσκλήσεις ενδιαφέροντος
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr