Πρόσκληση Ο.Ε. για την Τρίτη 16 Απριλίου

12-04-2019 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 11791 Ημ/νία Πρωτ.: 12/4/2019 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για συνεδρίαση την 16η Aπριλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
1ο Διαβίβαση της 2/2019 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής.
 
2ο Έγκριση ή μη της 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικονομικού έτους 2019.
 
3ο Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προσφορών επαναληπτικού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας και εγκατάστασης ηλεκτρολογικού υλικού.
 
4ο Έγκριση της υπ’ αριθ. 6/2019 Μελέτης της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας (Τμήμα Υγείας & Υγιεινής) και καθορισμός των όρων διακήρυξης του συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών περίθαλψης – περισυλλογής και προσωρινής φιλοξενίας αδέσποτων του Δήμου ετών 2019-2020.
 
6ο Καθορισμός όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρολογικού υλικού.
 
7ο Ανάθεση σε δικηγόρο της παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου την 07.05.2019, ενώπιον του 4ου Τμήματος του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών (ΓΑΚ: 7923/2012, Πιν: 68) σε έφεση των κ.κ. Πετρίδη Νικολάου κ.τ.λ. κατά του Δήμου Γαλατσίου.
 
8ο Ανάθεση ή μη σε δικηγόρο της σύνταξης νομικής γνωμοδότησης για την δυνατότητα ή μη του εξωδικαστικού συμβιβασμού υπόθεσης των κ.κ. Πετρίδη Νικολάου κ.λ.π.
 
9ο Έγκριση διενέργειας εκδήλωσης στο ΠΑΛΑΙ από τη Μαχητική Λέσχη Γαλατσίου.
 
10ο Έγκριση διενέργειας σεμιναρίου καράτε από τη σχολή Karate Shotokan.
 
11ο Απαλλαγή της υπόλογου κ. Ράνιου  Βασιλικής και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.
 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

                                                                                                                                                  

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

                                                                                         Μαρκόπουλος Γεώργιος

                                                                                         (Δήμαρχος Γαλατσίου)

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2019

ΕΚΤ.ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦ.2-2019

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ 2ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ_ΤΕΛΙΚΟ

 

Πρόσκληση Ο.Ε.
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr